England   1


Formazione:
J. SimD. MalpasJ. WebbW. RookeA. RexhaD. ReedS. CookR. WardL. PalfreemanR. GoldsteinR. BettsonWallaceC. DicksonR. MedinaM. .COACH Skubala

R. Ward 1

3   Latvia


Formazione:
K. ZurovsA. BondarsK. ZabarovskisR. RozkovskisG. MatjusenkoJ. PastarsJ. HalimonsI. AvanesovsR. PutansA. KulesovsA. KolesnikovsA. JerofejevsM. SensM. BabrisA. .COACH Sketovs

2 R. Rozkovskis
1 A. Kolesnikovs